Between Heartlands / Kelly Wang

 • After Wang Xizhi and Song Ke
  After Wang Xizhi and Song Ke, 2021
  Kelly Wang (Wang Jiayi王佳怡), born 1992, New York, NY; active New York
 • After Zhu Yunming
  After Zhu Yunming, 2021
  Kelly Wang (Wang Jiayi王佳怡), born 1992, New York, NY; active New York
 • Spring Thoughts
  Spring Thoughts, 2018
  Kelly Wang (Wang Jiayi王佳怡), born 1992, New York, NY; active New York
 • Thank You for Reminding Me of My Rich Cultural Past
  Thank You for Reminding Me of My Rich Cultural Past, 2021
  Kelly Wang (Wang Jiayi王佳怡), born 1992, New York, NY; active New York
 • Mount Lu
  Mount Lu, 2017
  Kelly Wang (Wang Jiayi王佳怡), born 1992, New York, NY; active New York
 • Water-Cloud Guanyin
  Water-Cloud Guanyin, 2015
  Kelly Wang (Wang Jiayi王佳怡), born 1992, New York, NY; active New York
 • Garland Cliff
  Garland Cliff, March 7, 2018
  Kelly Wang (Wang Jiayi王佳怡), born 1992, New York, NY; active New York
 • Recluse Studio No. 3
  Recluse Studio No. 3, February 23, 2018
  Kelly Wang (Wang Jiayi王佳怡), born 1992, New York, NY; active New York
 • Calligraphic Abstraction IV
  Calligraphic Abstraction IV, 2020
  Kelly Wang (Wang Jiayi王佳怡), born 1992, New York, NY; active New York
 • 10-15-17
  10-15-17, 2017
  Kelly Wang (Wang Jiayi王佳怡), born 1992, New York, NY; active New York
 • Recluse Studio No. 2
  Recluse Studio No. 2, 2018
  Kelly Wang (Wang Jiayi王佳怡), born 1992, New York, NY; active New York
 • Recluse Studio No. 16
  Recluse Studio No. 16, 2018
  Kelly Wang (Wang Jiayi王佳怡), born 1992, New York, NY; active New York